Reikalavimai „dešiniavairiams“ nuo 2018 m. sausio 1 d.

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
 
DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 2B-515 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, JŲ PRIEKABŲ GAMYBOS IR PERDIRBIMO IR TECHNINĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 
2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 2BE-169
Vilnius
 
 1. Pakeičiu Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. papildau 291 punktu ir jį išdėstau taip:
„291. Transporto priemones, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, galima perdirbti pagal Tvarkos aprašo 10 priede nurodytus reikalavimus.“
1.2. papildau 631 punktu ir jį išdėstau taip:
„631. Techninės ekspertizės metu transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, nustatoma atitiktis Tvarkos aprašo 10 priede nurodytiems reikalavimams.“
1.3. papildau 10 priedu (pridedama).
 1. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.
 2. Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
 
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS                                                                                    ROBERTAS ŠERĖNAS
______________
 
Motorinių transporto priemonių, jų priekabų
gamybos ir perdirbimo ir techninės
ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo
10 priedas
 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MOTORINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIOS PRITAIKYTOS EISMUI KAIRIĄJA KELIO PUSE IR (AR) TURI VAIRĄ DEŠINĖJE PUSĖJE
 
 1. Specialieji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, (toliau – Specialieji reikalavimai) taikomi visų klasių ir kategorijų transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje ir kurias ketinama įregistruoti Lietuvos Respublikoje, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis.
 2. Transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje ir kurias ketinama įregistruoti Lietuvos Respublikoje, atliekama techninė ekspertizė vadovaujantis Tvarkos aprašu.
 3. Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, konstrukcija ir techninė būklė turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus ir Specialiuosius reikalavimus.
 4. Transporto priemonėse, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, turi būti įrengti periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi.
 5. Periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi transporto priemonėje turi būti įrengti stacionariai. Jie turi būti išdėstyti taip, kad neturėtų įtakos saugos oro pagalvių veikimui.
 6. Periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai ir kamera su monitoriumi neturi uždengti daugiau kaip 10 proc. priekinio vairuotojo ir keleivio valytuvų nuvalyto stiklo paviršiaus ploto II zonoje, kaip nurodyta Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 1 priedo 1 priedėlyje.
 7. Reikalavimai periskopiniams priekinio vaizdo veidrodžiams:
7.1. periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai turi būti tokie, kad būtų užtikrinta apsauga nuo akinimo;
7.2. periskopiniai priekinio vaizdo veidrodžiai turi būti montuojami kairėje transporto priemonės pusėje taip, kad vaizdas būtų perduodamas pro šoninį langą arba pro tą priekinio lango dalį, kurią nuvalo priekinio lango valytuvai;
7.3. periskopinio priekinio vaizdo veidrodžio sąranką sudarantys veidrodžiai turi būti sertifikuoti kaip I, II ar III klasės veidrodžiai pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 46. Suvienodintos nuostatos dėl netiesioginio matymo įtaisų ir variklinių transporto priemonių, kuriose montuojami minėti įtaisai, patvirtinimo (OL 2014 L 237, p. 24) arba kaip galinio vaizdo veidrodžiai pagal Jungtinių Tautų Europos Ekonomikos Komisijos (JT EEK) taisyklę Nr. 81. Suvienodintos nuostatos dėl dviračių variklinių transporto priemonių su šonine priekaba arba be jos galinio vaizdo veidrodžių patvirtinimo atsižvelgiant į galinio vaizdo veidrodžių montavimą ant vairo rankenų (OL 2012 L 185, p. 1), arba veidrodžiai turi atitikti šių klasių veidrodžiams taikomus reikalavimus dėl kreivio spindulio ir atspindimojo paviršiaus ploto, šie veidrodžiai turi būti pagaminti iš beskeveldrio stiklo arba pagaminti taip, kad dūžio atveju liktų ant pagrindo. Nesertifikuotų veidrodžių atveju turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitiktį nustatytiems reikalavimams.
7.4. periskopinių priekinio vaizdo veidrodžių atspindimasis paviršius turi būti reguliuojamas.
7.5. periskopinių priekinių vaizdo veidrodžių sąranką sudarančių veidrodžių atspindimojo paviršiaus kraštas turi būti įrėmintas į apsauginį korpusą.
 1. Reikalavimai kamerai su monitoriumi:
8.1. kamera su monitoriumi turi būti tokie, kad būtų užtikrintas kitų eismo dalyvių matomumas šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui;
8.2. kamera montuojama kairėje transporto priemonės pusėje ir nukreipiama transporto priemonės judėjimo kryptimi;
8.3. monitorius montuojamas priekiniame transporto priemonės salono prietaisų skyde taip, kad patektų į vairuotojo matymo lauką, tačiau monitorius neturi patekti į priekinio vairuotojo ir keleivio valytuvų nuvalyto stiklo paviršiaus ploto I zoną, kuri nurodyta Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 1 priedo 1 priedėlyje;
8.4. monitoriaus funkciją gali atlikti transporto priemonės gamintojo įmontuotas monitorius, jei jis atitinka Specialiųjų reikalavimų 8.8 papunkčio reikalavimus;
8.5. monitoriaus funkcijas gali atlikti transporto priemonės gamintojo įmontuotas monitorius, kuris nustatytas taip, kad pagrindinė jo funkcija transporto priemonei judant būtų vaizdo perdavimas iš kameros. Jei monitorius gali būti naudojamas ir kitoms funkcijoms valdyti, į pagrindinę funkciją turi nusistatyti automatiškai ne daugiau kaip per 30 sekundžių;
8.6. monitoriaus funkcijos negali atlikti mobilusis telefonas, kompiuteris, navigacinis įrenginys ar kitas panašus įrenginys;
8.7. reikalavimai kamerai:
8.7.1. kameros perduodamas atstumas iki objektų turi sutapti su realiu;
8.7.2. vaizdo jutiklio raiška turi būti ne mažesnė kaip 2 megapikseliai (skaitmeninė kamera) arba ne mažesnė kaip 520 televizinių eilučių (analoginė kamera);
8.7.3. vaizdo jutiklio matricos dydis turi būti ne mažesnis kaip 1/3“;
8.7.4. matymo kampas turi būti ne didesnis kaip 160°;
8.7.5. bendri kameros ir jos tvirtinimo elementų matmenys turi būti ne didesni kaip: ilgis – 150 mm, plotis – 100 mm, aukštis – 100 mm;
8.7.6. vaizdo jutiklio jautrumas šviesai turi būti ne didesnis kaip 0,05 lx, o šviesos jutiklio diafragma turi būti ne didesnė kaip F/1,4;
8.7.7. įrašymo greitis turi būti ne mažesnis kaip 30 kadrų per sekundę;
8.7.8. svoris turi būti ne didesnis kaip 1000 g;
8.7.9. darbinė temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip -20 °C ir ne žemesnė kaip +45 °C;
8.7.10. turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros maitinimas;
8.7.11. turi būti montuojama kairėje pusėje;
8.8. reikalavimai monitoriui:
8.8.1. ekranas turi būti spalvotas;
8.8.2. ekrano vaizdo atvaizdavimo greitis negali būti mažesnis kaip 30 kadrų per sekundę;
8.8.3. ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 17 cm, bet ne didesnė kaip 30 cm;
8.8.4. ekrano raiška turi būti ne mažesnė kaip 800 x 480 pikselių;
8.8.5. ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 400 cd/m2;
8.8.6. kontrastas turi būti ne mažesnis kaip 350:1;
8.8.7. turi turėti ryškumo arba kontrasto reguliavimo galimybę (išskyrus monitorius, kuriuose ryškumas arba kontrastas reguliuojamas automatiškai);
8.8.8. darbinė temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip -20 °C ir ne žemesnė kaip +45 °C;
8.8.9. turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros maitinimas.
 1. Ekspertizei turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys kameros ir monitoriaus atitiktį 8.7.1–8.7.9 ir 8.8.1–8.8.8 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams.
 2. Transporto priemonėse, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, turi būti įrengti artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, skirti eismui dešiniąja kelio puse.
 3. Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, galinis rūko žibintas turi būti įrengtas kairėje pusėje (jei transporto priemonės gamintojas įrengia vieną galinį rūko žibintą).
 4. Transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, skirtų keleiviams vežti, bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys turi būti dešinėje transporto priemonės pusėje. Ši nuostata netaikoma M1 klasės transporto priemonėms, turinčioms po vienas šonines duris iš abiejų transporto priemonės pusių.
 5. Išoriniai II ir/ar III klasės veidrodžiai, rodantys galinį vaizdą, turi būti įrengti abiejose transporto priemonės pusėse. Kitų veidrodžių įrengimas turi atitikti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 46 reikalavimus. IV, V ir VI klasių veidrodžiai montuojami kairėje transporto priemonės pusėje.
______________
 
Pasidalinkite su draugais

Pakomentuokite